Služby

 

Účetnictví

 • vedení podvojného účetnictví, zpracování účetní závěrky, případně i přiznání k dani z příjmů právnických osob dle platného zákona, vyhlášek a předpisů;
 • evidence všech účetních dokladů souvisejících s poskytovanými službami a spravovanou nemovitostí, vše v součinnosti s vlastníkem;
 • finanční operace jsou pro SVJ prováděny na účtu založeném touto právnickou osobou buď přímo statutárním orgánem SVJ nebo SBD CÍL, pokud má dispoziční právo;
 • zpracování řádné účetní závěrky;
 • vypracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu právnických osob;
 • uložení účetní závěrky ve smyslu zákona o účetnictví do Sbírky listin;
 • vyplnění statistických výkazů;
 • rozpočítávání podílu fyzických osob na pronájmu společných částí domu;
 • výstupy z účetnictví pro jednotlivé domy (hlavní kniha, deník účetních případů) jsou zasílány měsíčně e-mailem, nebo čtvrtletně poštou;
 • vedení evidence vlastníků bytů apod;
 • organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti společenství vlastníků jednotek.

 

 

Předpis, vyúčtování, dluhy

 • zpracování měsíčního předpisu záloh na služby, příspěvku na opravy a udržování společných částí domu „dlouhodobá záloha nájemného“ a úhrad za služby i záloh na náklady správy a služeb;
 • pečlivá evidence předepsaných měsíčních úhrad nájemci i vlastníky jednotek, její vyhodnocení a informování společenství vlastníků o případných dlužnících, rozesílání upomínek;
 • Vyúčtování služeb:
  • zpracování ročního vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním jednotky (vodné a stočné, dodávka tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid atd.) v zákonem stanoveném termínu pro vyúčtování služeb;
  • zajištění vyplacení vyúčtovaných přeplatků a také vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích;
  • sledování platební kázňe formou pravidelných sestav dlužníků (tzv. saldo) a předávání informací statutárním orgánům;
  • upomínání nedoplatků a dluhů váznoucích na jednotkách;
  • zasílání předžalobních upomínek, vypracování podkladů pro soudní řízení;
 • Pracovně právní vztahy:
  • zpracování pracovně právních smluv a dohod o provedení práce pro zaměstnance, kteří budou pro společenství vykonávat činnost v pracovně právním vztahu, včetně zpracování mzdy a zákonných odvodů včetně daně z příjmu;
  • zpracování odměn statutárním orgánům včetně zákonných odvodů;
  • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců SVJ (BD);
  • vedení personální a mzdové agendy funkcionářů SVJ;
  • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

 

 

Opravy, údržba a revize

 • zajišťování dodávky médií a energií pro dům (elektřina pro společné části, voda, plyn), komunikace s dodavateli;
 • zajišťování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace společných částí domů, včetně vyhrazených technických zařízení (výtahy, komíny apod.);
 • výběrová řízení na připravované akce podle požadavků zástupců domů;
 • zabezpečení havarijních oprav společných částí domu;
 • zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle projednaného a schváleného návrhu, kontrola provádění, kvality a správnost účtovaných cen;
 • administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu;
 • zajišťování revizí společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, výtahů, hromosvodů, společné televizní a rozhlasové antény, protipožární techniky, hydrantů, hasicích přístrojů a jiných zařízení dle vyhlášek, dalších strojních či elektrických zařízení dle platných norem a příslušných zákonů;
 • zajištění deratizace, dezinsekce a dezinfekce společných částí domu;
 • řešení škodných událostí či havárie ve společných částech domu a následné jednání s pojišťovnami;
 • vykonávání dalších činností dle požadavků statutárního orgánu vlastníků.

 

 

Oblast organizační a právní

 • sledování vývoje legislativy – automaticky přizpůsobuje tomuto vývoji správu a předkládá výboru (shromáždění) návrhy na změny;
 • zajištění zpracování stanov, změny stanov (příp. jiných dokumentů) v souvislosti s legislativními změnami;
 • převody bytů do osobního vlastnictví;
 • zajištění svolání ustavující schůze shromáždění společenství vlastníků, včetně zajištění účasti notáře;
 • zajištění provedení zápisu v rejstříku společenství, včetně provádění případných změn;
 • poskytování konzultace týkající se činnosti SVJ;
 • výpomoc při prodeji bytové jednotky, inzerce.