Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém
CÍL, stavebního bytového družstva

(dále jen „BD“)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí BD vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení. Pravidla pro příjímání oznámení jsou upravena vnitřním předpisem [Směrnice o ochraně oznamovatelů ze dne 28.11.2023]. Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u příslušné osoby – oznamovatele

  • prostřednictvím e-mailu na adresu [oznamovatel@sbdcil.cz],
  • v listinné podobě zasláním na adresu Nádražní 249/1, 664 51 Šlapanice v obálce označené „Oznámení“,
  • v listinné podobě vhozením do schránky v sídle BD označené „Oznámení“
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

BD ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) oznamuje, že vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Vnitřní oznamovací systém BD je tedy určen pro zaměstnance BD, dobrovolníky a stážisty. Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.